Тема 2 "Оператори, вирази і засоби опрацювання чисел"

Скористайтеся довідником 
 

2.1. Основні елементи мови Python

2-1 Основні елементи Python

More presentations from Galina

2.2. Перетворення типів даних 

2-2 Поняття про перетворення типів даних

More presentations from Galina

Заповнити таблицю

2.3. Оператори і вирази 

2-3 Оператори і вирази

More presentations from Galina

Введення даних

У Python існує наступна функція для запиту інформації у користувача: input ("Повідомлення"). Наприклад,  а=input ("Введіть а: ") або а=int(input ("Введіть а: ")). Тобто ми вказуємо, що змінна а буде цілого типу. float() - дійсного типу, str() - рядкового типу.

Виведення даних

Для виведення даних існує функція ptint(). Функція "друкує" дані, які введені у круглі дужки.Цу можуть бути числа, текст взятий у лапки, змінні або вирази. Можна виводити одразу кілька даних різних типів даних. Для цього значення чи змінні слід розділити комою. 

print(a, "або", b) 

Можна дві змінні розділити певним знаком без пробілів. При цьому використовують атрибут sep, встановивши його після змінних між якими потрібно вставити потрібний символ

print(a, b, sep=";")

Практичні завдання

Створіть новий файл Python. Створіть програму за даними вхідними умовами:

а) На вході маємо дійсне число, яке запитуємо у користувача. Програма переводить його в ціле та виводить його результат без додаткових повідомлень.

a=float(input("Введіть дробове число а: "))
#відкидання дробової частини
print("Ціла частина від числа а: ", int(a))

б) На вході маємо ціле число, яке запитуємо у користувача. Програма переводить його в текст та виводить його додаючи до нього символ "!" в кінець.

a=int(input("Введіть ціле число а: "))
#перетворимо число у текст
print(str(a),"!")

в) На вході маємо два числа, яке запитуємо у користувача. Програма виведе ці числа на екран з повідомленням "Ці числа утворюють множину:" в фігурних дужках та між ними поставить кому.

a=int(input("Введіть ціле число а: "))
b=int(input("Введіть ціле число b: "))
print("{",a,",",b,"}")

г) На вході маємо ім'я користувача, яке буде запитуватися з відповідним повідомленням. На виході маємо повідомлення "Привіт" та ім'я користувача.

a=str(input("Введіть ім'я : "))
print("Привіт,",a,"!")

Завдання для самостійного опрацювання

 1. Дано два числа. Виконайте їх цілочислове ділення і ділення за модулем.
 2. Дано два числа. Виконайте їх додавання і множення з використанням відповідних арифметичних операторів із присвоюванням.
 3. Дано два числа. Виконайте їх порівняння на рівність і перевірте, чи більше перше число за друге.
 4. Виконайте об’єднання рядків слів ’’опрацю’’ і ’’вання’’.
 5. Складіть найпростіший код перевірки входження рядку ’’Чемпіонат України’’ у рядок ’’Чемпіонат України з футболу’’.
 6. Складіть найпростіший код з’єднання рядків ’’зменшення значення’’ і ’’змінної’’ з використанням оператора об’єднання з присвоюванням.

2.4. Модулі, функції і методи опрацювання числових даних

2-4 Модулі, функції і методи для опрацювання

More presentations from Galina

Робота з цілими та дійсними числами. Дій з текстом

Робота з цілими числами: додавання, віднімання, множення, піднесення до степеня.

Зауважте: 

 1. При діленні цілого числа на ціле число ми отримуємо ддійсне число!
 2. Якщо степінь - число від'ємне, то результат буде дійсним числом!

Ділення націло

При діленні націло на число ділення буде відбуватися, але дробова частина буде "відкидатися". При цьому виді ділення результат також буде цілим числом. Такий вид ділення позначається знаком "//"

Залишок від ділення

Такий вид ділення позначається знаком "%", та у результаті дає ціле число.

Якщо при дії з декількома числами всі або хоч одне з них буде дійсним, то результат від дії в будь-якому випадку буде дійсним числом.

Дії з рядком тексту

 1. Додавання тексту
 2. Множення на число (дублювання тексту)

 

Практичні завдання

а) На вході маємо число а, яке запитуємо у користувача. Порахувати значення виразу (а+2)**3/4-5. 

a=int(input("Введіть число : "))
b=(a+2)**3/4-5
print("Значення виразу = ",b)

б) Написати калькулятор для дійсних чисел.

a=float(input("Введіть 1 число : "))
b=float(input("Введіть 2 число : "))
print("a+b=",a+b)
print("a-b=",a-b)
print("a*b=",a*b)
print("a/b=",a/b)

в) На вході маємо 3 числа, яке запитуємо у користувача. Програма виводить максимальне та мінімальне з чисел.

a=float(input("Введіть 1 число : "))
b=float(input("Введіть 2 число : "))
c=float(input("Введіть 3 число : "))
print("max=",max(a,b,c))
print("min=",min(a,b,c))

г) На вході маємо число а, яке запитуємо у користувача. Розв'язати рівняння: 7x-a=0, 45/ax=3. Результатом роботи програми буде значення х. Вивести результат у вигляді: "х=".

a=float(input("Введіть 1 число : "))
x=a/7
print("x=",x)

д) Маємо 2 числа. 1) 3,17 і 20,56;  2) 56,5 і 2;  3) 147,65 і 34+45,12. Задачею програми буде вивести цілі числа розташовані між даними дійсними числами.

a=3.17
b=20.56
print(list(range(int(a),int(b),1)))  #1 - крок зміни

е) На вході маємо текст і ціле число. Задачею програми буде вивести добуток тексту на число. Результат представити у круглих дужках.

b=int(input("Введіть число "))
print("ma"*b)    ->mamama

Завдання для самостійного опрацювання

 1. Визначте максимальне і мінімальне число у послідовності: 38, 20, 5, 40, 13.
 2. Початкове значення суми дорівнює 14. Додайте до неї такі числа: 23, 50, 37, 13.
 3. Визначте випадкове число у послідовності: 23, 40, 29, 33, 17. 
 4. Обчисліть суму факторіалів чисел 5 і 7.

Підключення додаткових модулів

Для того, щоб підключити додатковий модуль до програми потрібно застосувати таку конструкцію: import назва_модуля.

Функція підключеного модулю вводиться в код наступним чином:

назва_модуля.назва_функції()

Модуль math

import math

y=math.sqrt(x)

Практичні завдання

а) На вході маємо 2 числа (наприклад, a і b). Програма повинна виконати дії: a в степені b;  b в степені а; (a*b) в степені a + b

б) На вході маємо число, яке є радіусом певного кола. Знайти довжину кола та площу круга із радіусом у 2 рази більшим.

 

Тренувальні вправи

Лінійні програми

 1. Середнє арифметичне трьох цілих чисел

a=int(input())

b=int(input())

c=int(input())

d=(a+b+c)/3

print(d)

print(round(d))

 1. Знайти відстань між точками, із заданими координатами

x1=float(input())

y1=float(input())

x2=float(input())

y2=float(input())

import math

d=math.sqrt((x2-x1)**2+(y2-y1)**2)

print(round(d,3))

 1. Знайти площу трикутника зі сторонами a,d,c.

a=float(input())

b=float(input())

c=float(input())

p=(a+b+c)/2

import math

s=math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))

print("s=",round(s,3))

 1. Знайти суму цифр тризначного цілого числа k

k=int(input())

s=k%10

print("Цифри числа")

print (k//100)

print((k//10)%10)

print(k%10)

print("Сума цифр даного числа",k%10+(k//10)%10+k//100)

Перейти до теми 1                                                                 Перейти до теми 3