Числові типи даних

В Python є чотири види числового типу даних:

  • Int (ціле число)
  • Long (довге ціле число)
  • Float (число з плаваючою крапкою)
  • Complex (комплексне число)

Над цілими числами можна виконувати наступні операції:

x+y

Додавання

x-y

Віднімання

x*y

Множення

x/y

Ділення

x//y

Отримання цілої частини від ділення

x%y

Залишок від ділення

-x

Зміна знаку числа

Abs(x)

Модуль числа

divmod(x,y)

Пара (x//y, x%y)

x**y

Піднесення x до степеня y

pow(x,y)

x в степені y

 

Цілі числа в Рython підтримують довгу арифметику, проте це вимагає більше пам’яті.

Крім стандартних виразів для роботи з числами у складі Рython використовують модулі:

  • Модуль math надає більш складні математичні функції. Викликати його можна командою import math;
  • Модуль cmath призначений для роботи з комплексними числами.

 

Функції математичного модуля:

Функція

Призначення

Округлення

int(x)

Округлює число до нуля (стандартна функція, не потрібно підключати модуль math)

round(x)

Округлює число до найближчого цілого

round(x,n)

Округлює число х до n знаків після коми (стандартна функція)

floor(x)

Округлює число вниз (floor(1.5)==1, floor(-1.5)==-2)

ceil(x)

Округлює число вгору (ceil (1.5)==2, ceil (-1.5)==-1)

trunc(x)

Округлює в сторону нуля

abs(x)

Модуль (абсолютна величина). Це стандартна функція

fabs(x)

Ця функція завжди повертає значення типу float

 

Функція

Призначення

Корені, степені, логарифми

sqrt(x)

Квадратний корінь

pow(a,b)

Піднесення а до степеня b

exp(x)

Експонента (е в степені х)

log(x)

Натуральний логарифм

log(x, b)

Логарифм з основою b

log10(x)

Десятковий логарифм

e

Основа натуральних логарифмів

 

Функція

Призначення

Тригонометрія

sin(x)

Синус кута, заданого в радіанах

cos(x)

Косинус кута, заданого в радіанах

tan(x)

Тангенс кута, заданого в радіанах

asin(x)

Арксинус, повертає значення в радіанах

acos(x)

Арккосинус, повертає значення в радіанах

atan(x)

Арктангенс, повертає значення в радіанах

Atan2(y,x)

Полярний кут (в радіанах) точки з координатами (х, y)

Hypot(a,b)

Довжина гіпотенузи прямокутного трикутника з катетами а і b

degrees(x)

Повертає кут, заданий в радіанах, в градуси

radians(x)

Повертає кут, заданий в градусах, в радіани

pi

Константа π