2. Задана дійсна матриця A розміру m×n. Згенерувати довільний масив В, k-тий елемент якого b[k] це: добуток елементів k-го рядка даної матриці А:

 Console.WriteLine("введи кiлькiсть рядiв масиву А - m ");
 int m = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine("введи кiлькiсть стовпцiв масиву А - n ");
 int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 int[,] a = new int[m, n];
 Random rand = new Random();
 int i,j,d;
 d = 1;
 Console.WriteLine("Дано масив A: ");
 for (i = 0; i < m; i++)
 {
 for (j = 0; j < n; j++)
 {
  a[i, j] = rand.Next(-5, 5);
  Console.Write("{0,6}", a[i, j]);
   }
  Console.WriteLine();
   }
Console.WriteLine("введи номер рядка k, яким ми скористаємося ");
int k = int.Parse(Console.ReadLine());
k = k - 1;
for (j = 0; j < n; j++)
 {
  d=d* a[k, j];
  }
Console.WriteLine("Добуток елементiв {0} рядка даного масиву A - {1} ",k+1,d);
//добуток елементів k-го рядка заносимо в k-й елемент масиву В;
// решта елементів генеруємо випадковими числами
// масив В має n елементів, скільки їх в рядку масиву А
int[] B = new int[n];
for (i = 0; i < n; i++)
{
B[i] = rand.Next(10);
 }
B[k] = d; Console.WriteLine(B[k]);
// виводимо створений масив В
Console.WriteLine("Створений масив B: ");
for (i = 0; i < n; i++) Console.Write("{0,8}", B[i]," ");
Console.WriteLine();

3. Задана дійсна матриця A розміру m×n. Згенерувати довільний масив В, k-тий елемент якого b[k] це:
добуток квадратів тих елементів k-го рядка, модулі яких належать
відрізку [1;2] (якщо таких елементів немає, то покласти b[k]=1);

Console.WriteLine("введи кiлькiсть рядiв масиву А - m ");
​int m = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("введи кiлькiсть стовпцiв масиву А - n ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
int[,] a = new int[m, n];
Random rand = new Random();
int i,j,d;
d = 1;
Console.WriteLine("Дано масив A: ");
for (i = 0; i < m; i++)
{
   for (j = 0; j < n; j++)
   {
     a[i,j] = rand.Next(-1, 4);
     Console.Write("{0,6}", a[i, j]);
   }
   Console.WriteLine();
}
Console.WriteLine("введи номер рядка k, яким ми скористаємося ");
int k = int.Parse(Console.ReadLine());
//всі елементи масиву В дорiвнюють 1, крiм k - го
int[] B = new int[n];
k = k - 1; for (j = 0; j < n; j++) B[j] = 1;
// перевіряємо умову           
for (j = 0; j < n; j++)
{
  if ((Math.Abs(a[k, j]) >= 1) && (Math.Abs(a[k, j]) <= 2))
  {
   d = d * a[k, j] * a[k, j];
  }
}
B[k] = d;
Console.WriteLine("Добуток квадратiв елементiв {0} рядка масиву A,що належать промiжку [1;2]: {1} ",k+1,d);
// виводимо створений масив В
 Console.WriteLine("Створений масив B: ");
for (i = 0; i < n; i++) Console.Write("{0,8}", B[i]," ");
Console.WriteLine();

 

 

          Перейти на наступну сторінку