Програмуємо роботу з масивами у середовищі програмування Lazarus.

1. Програма генерує лінійний масив додатних цілих випадкових чисел з інтервалу (0; 20), обчислює їх суму та кількість парних елементів у масиві. Використайте компонент TStringGrid (Additional). Кількість комірок для елементів масиву змінюємо властивістю ColCount.

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var s,k:integer;
begin
 Randomize;
 s:=0; k:=0;
  for i:=0 to 9 do
    begin
      a[i+1]:=Random(20);
      StringGrid1.Cells[i, 0]:=FloatToStrF(i+1, ffFixed, 2, 0);
      StringGrid1.Cells[i, 1]:=FloatToStrF(a[i+1], ffFixed, 2, 0);
      s:=s+a[i+1];
      if a[i+1] mod 2=0 Then k:=k+1;
    end;
 Edit1.Text:=IntToStr(s);
 Edit2.Text:=IntToStr(k);
end;