C#. Обробіток лінійних масивів в режимі Console

1. Введіть з клавіатури в масив п'ять цілочисельних значень. Виведіть їх в один рядок через кому. Отримайте для масиву середнє арифметичне

                     int n=5;

            double s=0;

            int[] a = new int[n];

             for (int i=0; i<n; i++)// введення масиву з клавіатури та обчислення суми

            {

                Console.WriteLine("Ввести {0} елемент масиву",i);

                a[i]=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                s=s+a[i];

             }

            Console.WriteLine("Даний масив");//виведення даного масиву

            for (int i = 0; i < n; i++)

            {

                Console.Write(a[i] + " ");

            }

            Console.WriteLine();//перехід на початок нового рядка

            Console.WriteLine("Середнє арифметичне елементiв масиву ");

            Console.WriteLine(s / n);

 

 

2.   Введіть з клавіатури п'ять цілочисельних елементів масиву X. Виведіть на екран значення коренів і квадратів кожного з елементів масиву

 

int n=5;

 

int[] a = new int[n];

 

for (int i=0; i<n; i++)// введення масиву з клавіатури та обчислення суми

 

   {

 

      Console.WriteLine("Ввести {0} елемент масиву",i); 

 

                a[i]=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

            }

 

            Console.WriteLine("Результати:");//виведення елементів даного масиву, їх квадратів та коренів квадратних

 

            Console.WriteLine("#  елемент  квадрат  корiнь");

 

            for (int i = 0; i < n; i++)

 

            {

 

                Console.WriteLine("{0}   {1}    {2}     {3:f2}",i,a[i], a[i]*a[i],Math.Sqrt(a[i]));

 

            }

 

 

 

1.      3.  Створіть масив А [1 .. 7] за допомогою генератора випадкових чисел і виведіть його на екран. Збільште всі його елементи в 2 рази

 

           int n=7;

 

            int[] a = new int[n];

 

            Random rand = new Random();

 

            for (int i=0; i<n; i++)// генерування масиву випадковими числами

 

                     a[i] = rand.Next(2, 25);

 

            Console.WriteLine("Результати:");//виведення елементів даного масиву, та подвоєні елементи

 

            Console.WriteLine("#  елемент  подвоєний");

 

            for (int i = 0; i < n; i++)

 

            {

 

                Console.WriteLine("{0}    {1}      {2}     ",i,a[i], 2*a[i]);

 

            }

 

 

1.     4.   Створіть масив А [1 .. 12] за допомогою генератора випадкових чисел з елементами від -20 до +10 і виведіть його на екран. Замініть всі від’ємних елементи масиву числом 0.

 

             int n=12;

 

            int[] a = new int[n];

 

            Random rand = new Random();

 

            Console.WriteLine("Згенерований масив: ");

 

            for (int i=0; i<n; i++)

 

            {        

 

             a[i] = rand.Next(-10, 10);

 

                Console.Write("{0} ", a[i]);

 

            }

 

            //заміна від'ємних елементів на 0

 

            for (int i = 0; i < n; i++)      

 

                     if (a[i] < 0) a[i] = 0;

 

            Console.WriteLine();

 

            Console.WriteLine("Змiнений масив");

 

            for (int i = 0; i < n; i++)

 

                    Console.Write(a[i] + " ");

 

      

 

5.  Створіть цілочисельний масив А [1 .. 15] за допомогою генератора випадкових чисел з елементами від -15 до +30 і виведіть його на екран. Визначте найбільший елемент масиву і його індекс.

 

            int n=15;

 

            int max = -20;
            int m = 0;
            int[] a = new int[n];
            Random rand = new Random();
             Console.WriteLine("Згенерований масив");
            for (int i=0; i<n; i++)
            {
                a[i] = rand.Next(-15, 30);
                Console.Write(a[i]+" ");
            }
            //пошук максимуму та його індекса
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                if (a[i] > max)
                {
                    max = a[i];
                    m = i;
                }
            }
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Нумерацiя в масивi починається з 0");
            Console.WriteLine("Найбiльший елемент в масивi {0}, його iндекс {1} ", max, m);

 


6. Дані про температуру повітря за декаду грудня зберігаються в масиві. Визначити, скільки раз температура була вищою за середню за цю декаду.
double s = 0;
int k = 0;
int[] a = new int[10]{-15,-10,-8,-6,-1,0,2,-3,-5,-7};
Console.WriteLine("Температура повiтря за 1 декаду грудня:");
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
s = s + a[i];
Console.Write("{0} ", a[i]);
}
s = s / 10;
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Середня температура за декаду - {0:f1} ", s);
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
if (a[i] > s) k=k+1;
}
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("За декаду було {0} днiв, коли температура була вищою за середню декади", k);

 

 

7. Знайти добуток елементів масиву цілих чисел, які кратні 7. Розмірність масиву - 15. Заповнення масиву здійснити випадковими числами від 10 до 50.
            int n = 15;
            int d = 1;
            int[] a = new int[n];
            Random rand = new Random();
            Console.WriteLine("Згенерований масив:");
            for (int i = 0; i < n ; i++)
            {
                a[i] = rand.Next(10, 50);
                Console.Write(a[i] + "  ");
            }
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                if (a[i] % 7 == 0) d = d * a[i];
            }
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Добуток елементiв, що кратнi 7 - {0}", d);

 


8. Знайти суму елементів масиву дійсних чисел, що мають непарні номери (нумерація елементів масиву починається з 0, тому парні індекси - це фактично непарне число і). Розмірність масиву - 20. Заповнення масиву здійснити випадковими числами від 100 до 200.
            int n = 10;
            double s = 0;
            double[] a = new double [n];
            Random rand = new Random();
            Console.WriteLine("Згенерований масив:");
            for (int i = 0; i < n ; i++)
            {
                a[i] = rand.Next(100, 200);
                Console.Write("{0:f1} ", a[i]);
            }
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                if ((i % 2 != 0) && (i!=0)) s = s + a[i];
            }
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Слiд врахувати, що нумерацiя елементiв йде з 0");
            Console.WriteLine("Сума елементiв з непарними номерами - {0:f1}", s);

 

 

9. Знайти суму всіх елементів масиву цілих чисел, що задовольняють умові: залишок від ділення на 5 дорівнює 3. Розмірність масиву - 20. Заповнення масиву здійснити випадковими числами від 200 до 300.

 

         int n = 20;         int s = 0;

 

            int [] a = new int [n];
            Random rand = new Random();
            Console.WriteLine("Згенерований масив:");
            for (int i = 0; i < n ; i++)
            {
                a[i] = rand.Next(200, 300);
                Console.Write("{0} ",a[i]);
            }
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Елементи, що при дiленнi на 5 дають остачу 3");
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                if (a[i] % 5 ==3)
                   {
                    s = s + a[i];
                    Console.Write("{0} ",a[i]);
                    }
            }
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Сума елементiв, що задовольняють умову - {0}", s);

 


10. Знайти добуток елементів масиву, кратних 3 і 8. Розмірність масиву - 10. Заповнення масиву здійснити випадковими числами від 5 до 500.
            int n = 10;
            int d = 1;
            int [] a = new int [n];
            Random rand = new Random();
            Console.WriteLine("Згенерований масив:");
            for (int i = 0; i < n ; i++)
            {
                a[i] = rand.Next(5, 500);
                Console.Write("{0} ",a[i]);
            }
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Елементи, що кратнi 3 i 8");
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                if ((a[i] % 3 ==0) && (a[i] % 8 ==0))
                   {
                    d = d * a[i];
                    Console.Write("{0} ",a[i]);
                    }
            }
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Добуток елементiв, що задовольняють умову - {0}", d);

 

 

11. Знайти суму всіх елементів масиву дійсних чисел, більших заданого числа. Розмірність масиву - 20. Заповнення масиву здійснити випадковими числами від 50 до 100.
int n = 20;
double s = 0;
double [] a = new double[n];
Random rand = new Random();
Console.WriteLine("Згенеровано масив: ");
for (int i = 0; i < n; i++)// генерування масиву випадковими числами
{
   a[i] = rand.Next(50, 100);
   Console.Write("{0:f1}  ",a[i]);
}
 Console.WriteLine();
 Console.WriteLine("Bвести довiльне дiйсне число");
 double b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 for (int i = 0; i < n; i++)
 {
   if (a[i] > b) s = s + a[i];
 }
 Console.WriteLine("s={0:f1}",s);

 

 

12.   Розсортуйте заданий лінійний масив за зростанням.

 

int n = 10;
int b;
int c=0;
int [] a = new int[n];
Random rand = new Random();
Console.WriteLine("Згенеровано масив: ");
for (int i = 0; i < n; i++)
{
   a[i] = rand.Next(5, 20);
   Console.Write("{0}  ",a[i]);
 }
 Console.WriteLine();
for (int i = 0; i < n; i++)
{
  int min = a[i];
  for (int j = i+1; j < n; j++)
  if (a[j] < min)
     {
       min = a[j];
       c = j;
     }

 

// переставляємо менший елемент 
   b = a[i];
   a[i] = min;
   a[c] = b;
}
Console.WriteLine("Впорядкований масив за зростанням");
for (int i = 0; i < n; i++)
     Console.Write("{0}  ",a[i]);

 

 

13. Напишіть програму аналізу значень температури хворого за добу: визначте мінімальне і максимальне значення, середнє арифметичне. Заміри температури виконують шість разів на добу і результати вводяться з клавіатури в масив T.

 

int n = 6;
double min=45;
double max=15;
double s = 0;
double [] t = new double[n];
for  (int i = 0; i < n; i++)
 {
Console.WriteLine("Ввести t хворого {0} раз", i);
t[i] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
s = s + t[i];
   if  (t[i] < min) min = t[i];
  if   (t[i] > max) max = t[i];
  }
 s = s / 6;
 Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("Максимальна температура хворого - {0}",max);
 Console.WriteLine("Мiнiмальна температура хворого - {0}", min); 
 Console.WriteLine("Середня температура хворого - {0:f1}", s); 

 

 

14. Знайти кількість парних елементів одновимірного масиву до першого зустрінутого числа рівного наперед заданому числу 

 

int k = 0;
int b;

 

int [] a = new int [12];
Random rand = new Random();
Console.WriteLine("Ввести довiльне цiле число");
b=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (int i = 0; i < 12; i++)
{
  a[i] = rand.Next(5, 25);
  Console.Write(a[i]+" ");
}
for (int i = 0; i < 12; i++)
{
  if (a[i] == b) break;
      else
          {
            if (a[i] % 2 == 0) k++;
          }
}
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Кiлькiсть чисел, що задовольняють умову - {0}",k);

 

 

Контроль

 

1. "Сусіди" - однакові елементи, що розміщені поряд. Згенерувати масив цілих чисел із 18 випадкових чисел з проміжку (15; 25). Перевіривши кожну пару сусідніх елементів, знайти скільки є таких сусідів.

 

2. Дано масив із 7 назв квітів. Вивести назви квітів, які мають непарні індекси.

 

3. Впорядкувати елементи масиву за спаданням. (масив задати довільно).

 

Двовимірні масиви. Опорні задачі

 

15. Задана дійсна матриця A розміру m×n. Згенерувати довільний масив В, k-тий елемент якого b[k] це: добуток елементів k-го рядка даної матриці А

 

Console.WriteLine("введи кiлькiсть рядiв масиву А - m ");
int m = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("введи кiлькiсть стовпцiв масиву А - n ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
int[,] a = new int[m, n];
Random rand = new Random();
int i,j,d;
d = 1;
Console.WriteLine("Дано масив A: ");
for (i = 0; i < m; i++)
{
 for (j = 0; j < n; j++)
  {
  a[i, j] = rand.Next(-5, 5);
  Console.Write("{0,6}", a[i, j]);
  }
Console.WriteLine();
  }
Console.WriteLine("введи номер рядка k, яким ми скористаємося ");
int k = int.Parse(Console.ReadLine());
k = k - 1;
for (j = 0; j < n; j++)
 {
  d=d* a[k, j];
   }
Console.WriteLine("Добуток елементiв {0} рядка даного масиву A - {1} ",k+1,d);
//добуток елементів k-го рядка заносимо в k-й елемент масиву В;
// решта елементів генеруємо випадковими числами
// масив В має n елементів, скільки їх в рядку масиву А
int[] B = new int[n];
 for (i = 0; i < n; i++)
  {
  B[i] = rand.Next(10);
  }
B[k] = d; Console.WriteLine(B[k]);
// виводимо створений масив В
Console.WriteLine("Створений масив B: ");
for (i = 0; i < n; i++) Console.Write("{0,8}", B[i]," ");
Console.WriteLine();

 

 

16. Задана дійсна матриця A розміру m×n. Згенерувати довільний масив В, k-тий елемент якого b[k] це:  добуток квадратів тих елементів k-го рядка, модулі яких належать відрізку [1;2] (якщо таких елементів немає, то покласти b[k]=1)

 

Console.WriteLine("введи кiлькiсть рядiв масиву А - m ");
int m = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("введи кiлькiсть стовпцiв масиву А - n "); 
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
int[,] a = new int[m, n]; 
Random rand = new Random();
int i,j,d;
d = 1; 
Console.WriteLine("Дано масив A: ");
for (i = 0; i < m; i++) 
{
   for (j = 0; j < n; j++) 
  {
     a[i,j] = rand.Next(-1, 4); 
     Console.Write("{0,6}", a[i, j]);
   }
   Console.WriteLine(); 
}
Console.WriteLine("введи номер рядка k, яким ми скористаємося ");
int k = int.Parse(Console.ReadLine());
//всі елементи масиву В дорiвнюють 1, крiм k - го 
int[] B = new int[n]; 
k = k - 1; for (j = 0; j < n; j++) B[j] = 1;
// перевіряємо умову           
for (j = 0; j < n; j++) 
{
  if ((Math.Abs(a[k, j]) >= 1) && (Math.Abs(a[k, j]) <= 2))
  { 
   d = d * a[k, j] * a[k, j];
  }

B[k] = d;
Console.WriteLine("Добуток квадратiв елементiв {0} рядка масиву A,що належать промiжку [1;2]: {1} ",k+1,d); 
// виводимо створений масив В
 Console.WriteLine("Створений масив B: ");
for (i = 0; i < n; i++) Console.Write("{0,8}", B[i]," ");
Console.WriteLine(); 

 

17. Задані натуральне число m, і цілочисельна квадратна матриця порядку m. Рядок з номером і матриці назвемо відміченим, якщо хоч один елемент рядка додатній,  і невідміченим, якщо немає додатних елементів. а) всі елементи, розташовані у відмічених рядках матриці, перетворити за правилом: додатні замінити на -1, від’ємні — на 1, а нульові залишити без зміни;  
 Console.WriteLine("введи порядок матрицi А - m ");
 int m = int.Parse(Console.ReadLine());
 int[,] a = new int[m, m];
 Random rand = new Random();
 int i, j;
 int d = -1;
 Console.WriteLine("Дано квадратна матриця A: ");
 for (i = 0; i < m; i++)
  {
 for (j = 0; j < m; j++)
  {
  a[i, j] = rand.Next(-5, 2);
  Console.Write("{0,6}", a[i, j]);
  }
 Console.WriteLine();
 }
// шукаємо відмічені рядки, де хоч один елемент додатній
// у відміченому рядку робимо заміни
//додатні замінити на -1, від’ємні — на 1, а нульові залишити без зміни
 for (i = 0; i < m; i++)
 {
  for (j = 0; j < m; j++)
 if (a[i, j] > 0)  d = i;
if (d == i)
  {
  for (j = 0; j < m; j++)
     if (a[d, j] > 0) a[d, j] = -1;
      else
    if (a[d, j] < 0) a[d, j] = 1;
  }     }    
 Console.WriteLine();
 Console.WriteLine("Змiнана матриця A: ");
 for (i = 0; i < m; i++)
   {
    for (j = 0; j < m; j++)
    {
     Console.Write("{0,6}", a[i, j]);
     }
   Console.WriteLine();
 }